Fundusze unijne

Fundusze unijne

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim jest inwestorem przedsięwzięcia pn. "Dokończenie budowy Stacji Wodociągowej dla miasta Bielsk Podlaski". Realizacja inwestycji została rozpoczęta w dniu 30.09.2009r., po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało konsorcjum firm:

 1. FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2,52-407 Wrocław- Lider Konsorcjum
 2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A, ul. Dworska 1,05-500 Piaseczno-Partner Konsorcjum.

 

Inwestycja była realizowana przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 osi priorytetowej V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska ;działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.
 

Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji to kwota 10 331 499,72 zł.
 

W dniu 5 czerwca 2009r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Dofinansowanie w ramach RPOWP wyniosło 5 058 901,79 zł.
 

Realizacja inwestycji została zakończona w sierpniu 2011 r.
 

Celem bezpośrednim realizacji inwestycji było zapewnienie wymaganej normami jakości wody tłoczonej do sieci wodociągowej, jak również zapewnienie stopnia wydajności stacji wodociągowej pozwalającego na wyeliminowanie braków w dostawach wody.
 

Przedsięwzięcie pozwoli na otrzymanie pakietu długoterminowych korzyści społeczno _ ekonomicznych, przejawiających się w:
 

 • Poprawie jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego.
 • Rozwój infrastruktury komunalnej stworzy dogodne warunki dla lokalizowania nowych inwestycji.
 • Polepszenie wskaźników fizykochemicznych dostarczanej wody i osiągnięcie wartości tych wskaźników zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
 • Utrzymanie równomiernego ciśnienia w sieci wodociągowej.
 • Pozyskanie nowych odbiorców.
 • Zlikwidowanie braków wody.
 • Wzrost dochodów miasta Bielsk Podlaski związanych ze wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej terenów miejskich.

 

Zapewnienie stałych dostaw wody o jakości spełniającej standardy Unii Europejskiej umożliwi przyciąganie, powstawanie i lokowanie w Bielsku Podlaskim i przyległych gminach nowych inwestycji, w tym rekreacyjno _ turystycznych, dla których dobra jakość wody jest jednym z kluczowych warunków rozwoju. Docelowo realizacja Projektu spowoduje polepszenie warunków życia mieszkańców miasta Bielsk Podlaski jak i przyległych gmin.
 

W wyniku realizacji inwestycji:
 

 1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej wzrośnie o 1335 osób.
 2. Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej wzrośnie o 402szt.
 3. Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody (żelazo) nie przekroczy wartości 0,10 mg/dm3.
 4. Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody (mangan) nie przekroczy wartości 0,05 mg/dm3.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmował infrastrukturę technologiczną pompowania, uzdatniania i gospodarki ściekami Stacji Wodociągowej. W ramach inwestycji wykonano:
 

 1. Modernizację budynku Stacji Wodociągowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
 2. Żelbetowe nadziemne zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej.
 3. Obudowy studzien wierconych S2 i S3.
 4. Osadniki żelbetowe podziemne na ścieki technologiczne z płukania filtrów.
 5. Montaż urządzeń technologicznych oraz instalacji pompowania i uzdatniania.
 6. Rurociągi technologiczne zewnętrzne i obiekty na rurociągach.
 7. Instalacje wodno- kanalizacyjne, co , wentylacji mechanicznej i osuszania powietrza oraz instalację kotłowni.
 8. Instalacje elektryczne siły i oświetlenia.
 9. Instalacje automatyki, rozdzielni elektroenergetycznej, wizualizację i monitoring oraz wymieniono transformator w stacji trafo.
 10. Przeprowadzono rozruch technologiczny urządzeń.

 

Technologia uzdatniania:
 

 • Napowietrzanie ciśnieniowe wody surowej,
 • Filtracja I stopnia na złożu sedymentacyjnym,
 • Filtracja II stopnia na złożach aktywnych,
 • Odgazowywanie wody po I i II stopniu uzdatniania.

 

Podstawowe parametry projektowanej Stacji Wodociągowej:
 

 • Pompownia I stopnia wody surowej o wydajności 300m3/h (naprzemienna praca dwóch z trzech dowolnych studzien o wydajności 150m3/h każda).
 • Uzdatnianie dwustopniowe o wydajności 300m3/h.
 • Pompowania II stopnia wody uzdatnionej z wydajności Qhmax=500m3/h, Qhmin=30m3/h, ciśnienie nastawione w zakresie 0,40÷0,50 MPa.
 • Pompownia płuczna o wydajności 200m3/h (płukanie wodą) i 400m3/h (płukanie powietrzem).
 • 3 zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej o łącznej pojemności czynnej 2211 m3,
 • 2 osadniki na ścieki technologiczne o łącznej pojemności czynnej 146 m3.
 • Pompownia wód spustowych i przelewowych o wydajności 300 m3/h.
 • Pompownia ścieków technologicznych oczyszczonych w osadnikach o wydajności10 m3/h.

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dokonując wyboru odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych kierowało się podstawowym wyznacznikiem, tj. zabezpieczeniem bezawaryjnych dostaw wymaganej ilości wody odbiorcom przy zapewnieniu prawidłowego ciśnienia i prędkości przepływu wody w przewodach wodociągowych.

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.