Zakład wodociągów i kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Chmielna (oczyszczalnia ścieków)
tel./fax. 85 730 42 16
e-mail: zwik@pkbielsk.pl
 
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE:
tel. 85 730 25 66, 572 351 784 (całodobowo)
 
 
Kierownik Zakładu:
mgr inż. Barbara Niezbecka
 
Zakład prowadzi działalność w zakresie:
  • ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody,
  • odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • utrzymania i konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • montażu wodomierzy domowych.
 
DYSTRYBUCJA WODY
Woda dostarczana do sieci pochodzi z utworów czwartorzędowych. Aktualnie woda jest pobierana z 3 studni głębinowych pompami o wydajności 150 m3/h każda.
 
Uzdatnianie wody odbywa się w pięciu zespołach filtracyjnych Fe/Mn. Filtracja I stopnia na złożu sedymentacyjnym, II stopnia na złożach aktywnych. Wydajność stacji uzdatniania 300 m3/h. Woda uzdatniona jest magazynowana w trzech zbiornikach wyrównawczych o pojemności czynnej 737 m3 każdy, skąd pobierana jest przez zespół pomp IIo i tłoczona do odbiorców dwoma niezależnymi rurociągami.
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Ścieki socjalno - bytowe i przemysłowe zbierane są z terenu miasta Bielsk Podlaski i okolicznych wsi systemem kanalizacji sanitarnej. System kanalizacji sanitarnej tworzą: kanały sanitarne grawitacyjne, przepompownia główna, kanały tłoczne oraz 16 lokalnych bezobsługowych przepompowni.
 
Oczyszczanie ścieków odbywa się w oczyszczani ścieków oddanej do użytku w 1986 roku. W latach 2001 - 2003 dokonano jej modernizacji.
 
Oczyszczalnia ścieków jest obiektem nowoczesnym, odpowiadającym współczesnym standardom technicznym i technologicznym, w pełni zautomatyzowanym. Układ technologiczny zapewnia możliwość efektywnego oczyszczania ścieków i spełniania wymogów prawnych w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika.
 
Oczyszczalnia pracuje w systemie jednostopniowego osadu czynnego z wydzielonym procesem biologicznej denitryfikacji i defosfotacji (usuwanie azotu i fosforu). Istnieje również możliwość wspomagania usuwania związków fosforu na drodze chemicznej.
 
Przepustowość oczyszczalni wynosi średnio 6000 m³/d, maksymalnie 7000 m³/d.
  

Średnie parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Białej w 2016 roku:

•    BZT5                   -     4,6 mgO2/l
•    ChZT                   -   39,9 mgO2/l
•    Zawiesiny          -     5,9 mg/l
•    Azot ogólny       -   10,6 mgN/l
•    Fosfor ogólny   -     0,45 mgP/l

 

Z terenów nieskanalizowanych nieczystości płynne są dostarczane taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków.
 
 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Taryfy opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.
 

 UWAGA!

Informujemy, iż zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

  • wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000 zł. Tak samo sankcjonowany jest czyn wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

  • pobieranie wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy z przedsiębiorstwem jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny do 5 000 zł.

 

Oferta

więcej >

Do pobrania

więcej >

Usługi pogrzebowe
85 731 82 35
Podaj stan wodomierza
on-line
Zamawianie gazu
885 260 260
Rozkład jazdy autobusów MPK
1 2 3 1A
sob
1A
nd i św.