Bielsk Podlaski: Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki mieszkalne w ul. Zamkowej oraz Białowieskiej w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 225130 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7302923, 7302322, faks 085 7302322.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki mieszkalne w ul. Zamkowej oraz Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego odcinka sieci z rur DN 150 mm na rury PVC DN 150 mm oraz budowie nowego odcinka linii wodociągowej z rur PVC DN 150 mm w ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 23 13 00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 3. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony w dokumentacji projektowej - projekcie wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Wymagania Zamawiającego: a) Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. b) Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. c) Wykonawca ustawi tablicę informacyjną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. d) Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty, gwarancje, deklaracje zgodności, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie itp. e) Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. f) Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: próby, sprawdzenia, usługi geodezyjne itp. g) Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. h) Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień odbioru końcowego robót wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, gwarancje, deklaracje zgodności itp), łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (w 3 egz.). i) Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do 28.06.2013 r. do godz. 10:00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwo - tylko w sytuacjach określonych w rozdziale 14 pkt. 4 i pkt. 5 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) w zakresie zmiany terminu wykonania: - konieczność wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających terminowe zakończenie realizacji zamówienia podstawowego, - wystąpienie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji w obszarze prowadzonej inwestycji, - wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, W przypadku zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. b) w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiany wynagrodzenia: - zaniechania wykonania części robót, - zmiany ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, c) inne: - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie obowiązku do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkbielsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Studziwodzka 37 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 12 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie