Bielsk Podlaski: Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki mieszkalne w ul. Zamkowej oraz Białowieskiej w Bielsku Podlaskim
Numer ogłoszenia: 264056 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225130 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7302923, 7302322, faks 085 7302322.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej zasilającej budynki mieszkalne w ul. Zamkowej oraz Białowieskiej w Bielsku Podlaskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego odcinka sieci z rur DN 150 mm na rury PVC DN 150 mm oraz budowie nowego odcinka linii wodociągowej z rur PVC DN 150 mm w ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim 2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 23 13 00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 3.Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres robót objętych niniejszym zamówieniem został określony w dokumentacji projektowej - projekcie wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 4.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 6.Wymagania Zamawiającego: a)Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. b)Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. c)Wykonawca ustawi tablicę informacyjną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. d)Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty, gwarancje, deklaracje zgodności, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie itp. e)Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. f)Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również usługi towarzyszące inwestycji jak: próby, sprawdzenia, usługi geodezyjne itp. g)Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. h)Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień odbioru końcowego robót wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, gwarancje, deklaracje zgodności itp), łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (w 3 egz.). i)Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134832,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ