Klauzula informacyjna - monitoring

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna: monitoring pracownicy, osoby trzecie

                       Informujemy, iż w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37,  NIP: 543-020-04-31 REGON: 000151696 funkcjonuje monitoring. W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu jest: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37,  NIP: 543-020-04-31 REGON: 000151696.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel.: 504976690. Funkcję tę sprawuje  -          Pan Rafał Andrzejewski.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16). Celem monitoringu jest także zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności mogą to być firma informatyczna/ochroniarska.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  • prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
Data utworzenia:2022-06-23
Data publikacji:2022-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Szwedko
Osoba wprowadzająca dokument:Bogdan Simonienko
Liczba odwiedzin:1094