Obowiązek informacyjny RODO - Monitoring wizyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obowiązek informacyjny RODO – Monitoring wizyjny

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z Monitoringu wizyjnego jest: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 37.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy oraz osób w nim przebywających, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  RODO, natomiast w stosunku do pracownika również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(2) Kodeksu pracy.
 4. Monitoringiem objęte będą następujące pomieszczenia i teren:
 1. Otoczenie budynku ZWiK ul. Norwida 22: kamery na zewnątrz budynku m.in. widok na bramę wjazdową, na parking, na budynek agregatu, na zbiornik z wodą uzdatnioną, na hale z filtrami i z pompami ciepła oraz najbliższe otoczenie.
 2. Otoczenie budynku ZWiK ul. Dubicze 35: kamery na zewnątrz budynku m.in. widok na parking, na rzekę, na kosz ze skratkami, na starą i na nową kratę oraz najbliższe otoczenie.
 3. Otoczenie budynku ZWiK ul. Chmielna 96 Oczyszczalnia Ścieków: kamery wewnątrz budynku prasy oraz wewnątrz budynku sitopiaskownika, wewnątrz budynku garażu; kamery na zewnątrz budynku m.in. widok na bramę wjazdową, na parking, na plac przed stacją zlewczą, na komorę rozprężną, na wiatę z osadem, na zbiorniki 1.4, na ATSO, na plac między defosfatacją a nitryfikacją, na plac pomiędzy nitryfikacją a osadnikami, na filtr wody oraz najbliższe otoczenie.
 4. Otoczenie składowania odpadów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Studziwodzka 37: kamery na zewnątrz budynku m.in. widok na boczną bramę wjazdową, widok na wagę oraz skład opon oraz na skład gabarytów oraz najbliższe otoczenie.
 5. Otoczenie terenu stacji paliw ul. Studziwodzka 37: kamery na zewnątrz budynku m.in. widok na 3 dystrybutory z paliwem ON/PB, widok na butle z gazem.
 6. Otoczenie Hurtowni ,,Ogrodnik” ul. Studziwodzka 35: kamery wewnątrz budynku m.in. widok na kasę, na półki z asortymentem oraz najbliższe otoczenie; kamery na zewnątrz budynku widok na miejsce przechowywania krzewów ozdobnych oraz najbliższe otoczenie.
 7. Pojazdy, które zostały oznaczone jako pojazdy objęte Monitoringiem wizyjnym.
 1. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności są to dostawcy systemów IT, z którymi współpracuje Zakład w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów oraz ochrony mienia.Nadto dane mogą być udostępniane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu. Dane mogą być udostępniane także upoważnionym podmiotom (w szczególności organy zajmujące się zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości, np. Policja, sądy itp. ).
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  2. podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO [w razie otrzymania sprzeciwu opartego na szczególnej sytuacji administratorowi nie wolno już przetwarzać danych, chyba że wykaże: (i) istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub (ii) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – jeżeli sprzeciw odnosi się do przetwarzania w celu badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (na mocy art. 89 ust. 1 RODO)].
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.
Data utworzenia:2022-11-24
Data publikacji:2022-11-24
Osoba sporządzająca dokument:IOD Rafał Andrzejewski
Osoba wprowadzająca dokument:Bogdan Simonienko
Liczba odwiedzin:672