Fundusze unijne

loga unijne

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim jest inwestorem przedsięwzięcia pn. „Dokończenie budowy Stacji Wodociągowej dla miasta Bielsk Podlaski”. Realizacja inwestycji została rozpoczęta w dniu 30.09.2009r., po podpisaniu umowy z wykonawcą. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało konsorcjum firm:

 1. FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2,52-407 Wrocław- Lider Konsorcjum
 2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A, ul. Dworska 1,05-500 Piaseczno-Partner Konsorcjum.

Inwestycja była realizowana przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 osi priorytetowej V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska ;działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji to kwota 10 331 499,72 zł.
W dniu 5 czerwca 2009r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Dofinansowanie w ramach RPOWP wyniosło 5 058 901,79 zł.
Realizacja inwestycji została zakończona w sierpniu 2011 r.
Celem bezpośrednim realizacji inwestycji było zapewnienie wymaganej normami jakości wody tłoczonej do sieci wodociągowej, jak również zapewnienie stopnia wydajności stacji wodociągowej pozwalającego na wyeliminowanie braków w dostawach wody.

Przedsięwzięcie pozwoli na otrzymanie pakietu długoterminowych korzyści społeczno _ ekonomicznych, przejawiających się w:

Zapewnienie stałych dostaw wody o jakości spełniającej standardy Unii Europejskiej umożliwi przyciąganie, powstawanie i lokowanie w Bielsku Podlaskim i przyległych gminach nowych inwestycji, w tym rekreacyjno _ turystycznych, dla których dobra jakość wody jest jednym z kluczowych warunków rozwoju. Docelowo realizacja Projektu spowoduje polepszenie warunków życia mieszkańców miasta Bielsk Podlaski jak i przyległych gmin.

W wyniku realizacji inwestycji:

 1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej wzrośnie o 1335 osób.
 2. Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej wzrośnie o 402szt.
 3. Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody (żelazo) nie przekroczy wartości 0,10 mg/dm3.
 4. Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody (mangan) nie przekroczy wartości 0,05 mg/dm3.

Zakres rzeczowy projektu obejmował infrastrukturę technologiczną pompowania, uzdatniania i gospodarki ściekami Stacji Wodociągowej.

W ramach inwestycji wykonano:

 1. Modernizację budynku Stacji Wodociągowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
 2. Żelbetowe nadziemne zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej.
 3. Obudowy studzien wierconych S2 i S3.
 4. Osadniki żelbetowe podziemne na ścieki technologiczne z płukania filtrów.
 5. Montaż urządzeń technologicznych oraz instalacji pompowania i uzdatniania.
 6. Rurociągi technologiczne zewnętrzne i obiekty na rurociągach.
 7. Instalacje wodno- kanalizacyjne, co , wentylacji mechanicznej i osuszania powietrza oraz instalację kotłowni.
 8. Instalacje elektryczne siły i oświetlenia.
 9. Instalacje automatyki, rozdzielni elektroenergetycznej, wizualizację i monitoring oraz wymieniono transformator w stacji trafo.
 10. Przeprowadzono rozruch technologiczny urządzeń.

Technologia uzdatniania:

Podstawowe parametry projektowanej Stacji Wodociągowej:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. dokonując wyboru odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych kierowało się podstawowym wyznacznikiem, tj. zabezpieczeniem bezawaryjnych dostaw wymaganej ilości wody odbiorcom przy zapewnieniu prawidłowego ciśnienia i prędkości przepływu wody w przewodach wodociągowych.

opis unijny

Ogłoszenia

Aktualności Ogłoszenia Wynajem lokali , poniedziałek, 24.06.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 124 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza I przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …