Obowiązek informacyjny RODO – Monitoring GPS

Kategoria: Bez kategorii


Obowiązek informacyjny RODO – Monitoring GPS

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z Monitoringu GPS jest: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 37.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, natomiast w stosunku do pracownika również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(2) Kodeksu pracy.
 4. Monitoring GPS wprowadza się w pojazdach służbowych oznaczonych jako monitorowane systemem GPS w sposób wskazany w niniejszym paragrafie. Monitoring GPS obejmuje położenie pojazdu, jego prędkość i fakt włączenia lub wyłączenia silnika, stan paliwa.
 1. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmie informatycznej/ochroniarskiej. Nadto dane mogą być udostępniane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do zapisów monitoringu GPS (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez system, a także upoważnionym podmiotom (w szczególności organy zajmujące się zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości, np. Policja, sądy, prokuratura itp.).
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane oraz przechowywane przez okres 30 dni od dnia zapisu, a w przypadku, gdy dane są lub  mogą być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 2. podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO [w razie otrzymania sprzeciwu opartego na szczególnej sytuacji administratorowi nie wolno już przetwarzać danych, chyba że wykaże: (i) istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub (ii) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – jeżeli sprzeciw odnosi się do przetwarzania w celu badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych (na mocy art. 89 ust. 1 RODO)].
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

9. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ogłoszenia

Aktualności Ogłoszenia Wynajem lokali , czwartek, 16.05.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 27 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza II przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …

Aktualności Aktualności firmy. Ogłoszenia Wynajem lokali , czwartek, 16.05.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 27 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza II przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …