Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Oczyszczalnia ścieków – ul. Chmielna 96

Udzielanie informacji, przyjmowanie reklamacji:

tel./fax. 85 730 42 16
e-mail: zwik@pkbielsk.pl

pn. – pt. w godz. 7:00 – 15:00

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

              Zgłaszanie awarii:

w dni pracujące w godz. 7:00 – 15:00 

              85 730 42 16

              85 730 25 66

              572 351 784

w dni pracujące w godz. 15:00 – 7:00 i w dni wolne

              85 730 25 66               

              572 351 782 

 

Przyłączanie do sieci wod-kan. >

Zawieranie umów >

 

Kierownik Zakładu:

mgr inż. Barbara Niezbecka

W ofercie posiadamy szeroki wachlarz usług dla Klientów indywidualnych oraz firm.

DYSTRYBUCJA WODY

Woda dostarczana do sieci pochodzi z utworów czwartorzędowych. Aktualnie woda jest pobierana z 3 studni głębinowych pompami o wydajności 150 m3/h każda.

Uzdatnianie wody odbywa się w pięciu zespołach filtracyjnych Fe/Mn. Filtracja I stopnia na złożu sedymentacyjnym, II stopnia na złożach aktywnych. Wydajność stacji uzdatniania 300 m3/h. Woda uzdatniona jest magazynowana w trzech zbiornikach wyrównawczych o pojemności czynnej 737 m3 każdy, skąd pobierana jest przez zespół pomp IIo i tłoczona do odbiorców dwoma niezależnymi rurociągami.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Ścieki socjalno – bytowe i przemysłowe zbierane są z terenu miasta Bielsk Podlaski i okolicznych wsi systemem kanalizacji sanitarnej. System kanalizacji sanitarnej tworzą: kanały sanitarne grawitacyjne, przepompownia główna, kanały tłoczne oraz 16 lokalnych bezobsługowych przepompowni.

Oczyszczanie ścieków odbywa się w oczyszczani ścieków oddanej do użytku w 1986 roku. W latach 2001 – 2003 dokonano jej modernizacji.

Oczyszczalnia ścieków jest obiektem nowoczesnym, odpowiadającym współczesnym standardom technicznym i technologicznym, w pełni zautomatyzowanym. Układ technologiczny zapewnia możliwość efektywnego oczyszczania ścieków i spełniania wymogów prawnych w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika.

Oczyszczalnia pracuje w systemie jednostopniowego osadu czynnego z wydzielonym procesem biologicznej denitryfikacji i defosfotacji (usuwanie azotu i fosforu). Istnieje również możliwość wspomagania usuwania związków fosforu na drodze chemicznej.

Przepustowość oczyszczalni wynosi średnio 6000 m³/d, maksymalnie 7000 m³/d.

Średnie parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Białej w 2019 roku:

•    BZT5                   –     4,7 mgO2/l
•    ChZT                   –   31,8 mgO2/l
•    Zawiesiny          –     5,3 mg/l
•    Azot ogólny       –   12,5 mgN/l
•    Fosfor ogólny   –     0,6 mgP/l

Z terenów nieskanalizowanych nieczystości płynne są dostarczane taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Decyzja Wód Polskich o ustaleniu …

Zawiadomienie o zmianie w taryfie …

UWAGA!

Informujemy, iż zgodnie z art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Wizualizacja prac przepompowni.

Ogłoszenia

Aktualności Aktualności firmy. Ogłoszenia , wtorek, 17.01.2023

Nowa koparka samojezdna CAT M315

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura …

Aktualności Oferty pracy Ogłoszenia , czwartek, 20.10.2022

Oferta pracy: Pracownik do obsługi …

Zakres obowiązków: • kompleksowa obsługa ceremonii pogrzebowych;• przygotowanie Zmarłych do pochówku. Wymagania:• wysoka kultura osobista,• dyspozycyjność,• inne prace zlecone przez …