Obowiązek informacyjny – najem

Kategoria: Bez kategorii


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

skierowany do osób fizycznych -umowa najmu

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37,  NIP: 543-020-04-31 REGON: 000151696

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących podstawach prawych:
  1. W celu w celu zawarcia oraz realizacji umowy najmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz innych aktów prawnych, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  2. W celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi, np. ustawą o rachunkowości;
  3. W celu obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
 4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej ustaniu również:
  1. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  2. Po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego dane zostały zebrane (np. realizacja umowy), dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

skierowany do osób fizycznych reprezentujących podmioty-umowa najmu

Działając na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, Administrator przedstawia obowiązek informacyjny względem osób reprezentujących podmiot, z którym zawiera umowę, jego pełnomocników, itp., a także pracowników, którzy są osobami kontaktowymi.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Państwa Podmiot oraz osób wskazanych przez Państwa, jako osoby do kontaktu i reprezentacji jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37,  NIP: 543-020-04-31 REGON: 000151696 zwany dalej Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Rafał Andrzejewski, r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl.
 3. Dane osobowe:
  1. osób reprezentujących Państwa Podmiot, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron w celu zawarcia oraz należytej realizacji umowy. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności. 
  2. osób wskazanych przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu zawarcia oraz należytej realizacji niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane zostały podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy.
 4. Dane osobowe Administrator danych pozyskał od Podmiotu, który wskazał Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub ewentualnie do czasu jej rozwiązania.  Po tym okresie dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
 7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 8. Ponadto osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 
 9. Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 3. 

Ogłoszenia

Aktualności Ogłoszenia Wynajem lokali , czwartek, 16.05.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 27 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza II przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …

Aktualności Aktualności firmy. Ogłoszenia Wynajem lokali , czwartek, 16.05.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 27 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza II przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …