Przetarg 16

Kategoria: Archiwum


Bielsk Podlaski: Przekrycie dachu budynku komunalnego w Bielsku Podlaskim ul. Kościuszki 5
Numer ogłoszenia: 128610 – 2007; data zamieszczenia: 27.07.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, tel. 085 7302923, 7302322, fax 085 7302322.

•  Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkbielsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy miejskiej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przekrycie dachu budynku komunalnego w Bielsku Podlaskim ul. Kościuszki 5.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. LOKALIZACJA Budynek komunalny położony w Bielsku Podlaskim przy ulicy Kościuszki 5, powiat Bielsk Podlaski, województwo podlaskie.

2. ZAKRES ROBÓT

1) wymiana pokrycia z dachówek betonowych i ułożonej blachy trapezowej, powlekanej, profilowanej

2) przebudowa kominów

3) naprawa więźby dachowej

3. WARUNKI WYKONAWSTWA

3.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: – teren wokół budynku wygrodzić; – wykonać zadaszenia nad wyjściami z budynku na chodniki.

3.2. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami bhp dla robót budowlanych. Szczegółowy opis robót w kosztorysie ofertowym

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

•  Informacja na temat wadium: Wymagane wadium 800 PLN.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

•  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

•  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:

a) Formularz oferty

b) Kosztorys wg załączonego druku

c) Oświadczenia w trybie art. 22 i 24 u p.z.p. – Załączniki Nr 3 i 4 niniejszej specyfikacji

d) Oświadczenie, że oferent jest związany ofertą przez 30 dni od wymaganego terminu składania ofert (zawarte w druku oferty).

e) Zobowiązanie, że w przypadku udzielenia oferentowi zamówienia publicznego wniesie on zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia w formach przewidzianych w art. 148 u p.z.p. (zawarte w druku oferty)

f) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, jeżeli reprezentacja oferenta jest inna niż w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

g) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. UWAGA: Zgodnie z przepisem ustawy z dnia z 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwem natomiast pozostaje wspólnik (wspólnicy) spółki cywilnej. Stąd też ofertę może złożyć wyłącznie wspólnik (wspólnicy) spółki cywilnej, a nie spółka cywilna. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

h) Oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym i składek w ZUS. * fakultatywnie Zamawiający może zażądać tych dokumentów w celu uwiarygodnienia oferenta po otwarciu ofert

) Dowód wpłacenia, wniesienia wadium w kwocie 800 zł.

j) Oferent przystępujący do postępowania przetargowego powinien złożyć parafowany projekt umowy (załącznik do SIWZ).

k) Oświadczenie o zobowiązaniu się Wykonawcy do spełnienia odpowiednich świadczeń na wypadek gdyby w oznaczonym terminie ujawniły się wady fizyczne wykonanych robót tj. dokument gwarancyjny (karta gwarancyjna lub umowa gwarancyjna) określający szczegółowe warunki gwarancji oraz odpowiedzialności gwaranta

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pkbielsk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37, pokój nr 15 – Anna Bazyluk.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2007 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37, pokój nr 12 – sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Specyfikacja Istotnych Warunkó Zamówienia – plik PDF do pobrania

Bielsk Podlaski , dnia 16.08.2007 r

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przekrycie dachu budynku ul. Kościuszki 5 w Bielsku Podlaskim zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

W wyżej wymienionym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym należało postanowić o unieważnieniu postępowania w trybie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenia

Aktualności Ogłoszenia Wynajem lokali , czwartek, 16.05.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 27 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza II przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …

Aktualności Aktualności firmy. Ogłoszenia Wynajem lokali , czwartek, 16.05.2024

Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 27 …

OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37 ogłasza II przetarg nieograniczony na ustalenie stawki …