Przetarg ustny nieograniczony

Kategoria: Archiwum


OGŁOSZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1791/7 o pow. 2,6042 ha oraz prawa własności usytuowanych na niej budynków – nieruchomości zabudowanej położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wschodniej 25 dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg prowadzi KW nr BI1P/000050178/5

Cena wywoławcza wynosi 1 186 700,00 zł netto
(słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych)

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 pokój nr 16.

Nieruchomość położona jest w strefie podmiejskiej miasta przy drodze publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy podmiejskiej oraz ogródków działkowych. Na przedmiotowej działce zlokalizowane są obiekty administracyjno-usługowo-magazynowe. Teren wyposażony jest we wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, sanitarna, energetyczna, telefoniczna), oświetlony, częściowo utwardzony płytami żelbetowymi drogowymi i ogrodzony (ogrodzenie betonowe).

Na terenie, gdzie położona jest nieruchomość nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenach przemysłowych.

Obciążenia i zobowiązania: Dział III i IV Księgi Wieczystej wolny od wpisów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności budynków jest wniesienie wadium w wysokości 118 670,00 zł, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 maja 2013 r.

Wadium należy uiścić przelewem na konto bankowe o numerze 55 1240 5211 1111 0000 4924 5437

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty uprawniające do reprezentacji, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) wystawiony nie później niż 1 m-c przed wyznaczonym terminem przetargu, stosowne pełnomocnictwo oraz dowód osobisty osoby reprezentującej; w przypadku pozostawania w związku małżeńskim – pisemna zgoda drugiego małżonka na nabycie nieruchomości. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemca, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca, który do chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie wymaganej przez właściwe przepisy nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Koszt zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu w Księgach Wieczystych ponosi kupujący.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa.

Szczegółowych informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela Anna Bazyluk, tel. 85 730-82-27.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenia

Aktualności Aktualności firmy. Oferty pracy Ogłoszenia , poniedziałek, 03.06.2024

Oferta pracy: Pracownik do obsługi …

Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa ceremonii pogrzebowych. Wymagania: wysoka kultura osobista; dyspozycyjność; inne prace zlecone przez przełożonego. Oferujemy: • stabilne zatrudnienie …

Aktualności Ogłoszenia , poniedziałek, 20.05.2024

Informacja Zarządu z działalności PK …

Informacja Zarządu z działalności PK Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za 2023 rok