Wynajem lokalu ul. Mickiewicza 27 (po JOKER)

Kategoria: Aktualności


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O.

w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37

ogłasza I przetarg nieograniczony

na ustalenie stawki czynszu dzierżawnego netto     (bez opłat za wodę, ścieki, śmieci, c.o., energię elektr.) na lokal użytkowy:

ul. Mickiewicza 27 (po JOKER)

pow. użytkowa 12,90 m2

Cena wywoławcza 20,16 zł/m2 (netto) + obowiązujący VAT

                Oprócz czynszu najmu Najemca uiszczać będzie Wynajmującemu opłaty za wodę, ścieki, śmieci, c.o. wg aktualnych cen dostawców tych mediów bez konieczności uzgadniania cen tych opłat, za energię elektryczną wg wskazań licznika do zakładu energetycznego oraz podatek od nieruchomości płatny do Urzędu Miasta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  1 200,00 zł na konto Przedsiębiorstwa:

BANK  PEKAO S.A. 55 1240 5211 1111 0000 4924 5437

nie później niż do dnia 10.04.2024 r. do godz. 1500 .

          Przetarg odbędzie się dnia 11.04.2024r. o godz. 1200 
w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Studziwodzkiej 37 p. Nr 3

Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 731 82 35

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DO PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

na ustalenie najemcy lokalu użytkowego przy

ul. Mickiewicza 27

  1. Przetarg na lokale użytkowe ogłasza Przedsiębiorstwo Komunalne wywieszając najpóźniej 14 dni przed przetargiem ogłoszenie. W ogłoszeniu należy podać lokalizację lokalu, powierzchnię, cenę wywoławczą, wysokość wadium oraz termin (datę, godzinę) i miejsce przetargu.
  2. Ogłoszenie winno być dostarczone do Referatu Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta i być wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz, na tablicach ogłoszeń w mieście.
  3. Skład Komisji Przetargowej : Katarzyna Koc – Kierownik ZGM – przewodniczący komisji, Mariusz Michnowski – przedstawiciel Urzędu Miasta, Barbara Brzozowska – Administrator ZGM.
  4. Cena wywoławcza – 20,16 zł (netto)/m2  + obowiązujący VAT
  5. Przed przetargiem prowadzący przetarg przedstawia zebranym komisję przetargową, odczytuje niniejsze warunki szczegółowe przetargu oraz ustala z uczestnikami minimalny postęp wzrostu licytacji ceny nie mniejszy niż 0,10 zł.
  6. Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za najem lokalu  w PLN za 1 m2.
  7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  8. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

BANK  PEKAO S.A. 55 1240 5211 1111 0000 4924 5437

nie później niż do dnia 10.04.2024 r. do godz. 1500

Działalność ta nie może być działalnością uciążliwa dla otoczenia

Bielsk Podlaski, dn. 27.03.2024 r.

Ogłoszenia