Wynajem lokalu ul. Plac Ratuszowy 1 (po drogerii Hera)

Kategoria: Aktualności Aktualności firmy. Ogłoszenia Wynajem lokali


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O.

w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37

ogłasza IV przetarg nieograniczony

na ustalenie stawki czynszu dzierżawnego netto (bez opłat za wodę, ścieki, śmieci, c.o., energię elektr.) na lokal użytkowy:

ul. Plac Ratuszowy 1 (po drogerii Hera)

pow. użytkowa 65,90 m2

Cena wywoławcza za 65,90 m 2  –  26,74 zł/m2 (netto) + VAT

   Oprócz czynszu najmu Najemca uiszczać będzie Wynajmującemu opłaty za wodę, ścieki, c.o. wg aktualnych cen dostawców tych mediów bez konieczności uzgadniania cen tych opłat, za energię elektryczną wg wskazań licznika do zakładu energetycznego, opłatę za śmieci wg odrębnej umowy  oraz podatek od nieruchomości płatny do Urzędu Miasta.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości  5 000,00 zł na konto Przedsiębiorstwa:

BANK  PEKAO S.A. 55 1240 5211 1111 0000 4924 5437

nie później niż do dnia  10.04.2024 r. do godz. 1500 .

         Przetarg odbędzie się dnia 11.04.2024r. o godz. 1000 
w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Studziwodzkiej 37 p. Nr 3

Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 731 82 35

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DO PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

na ustalenie najemcy lokalu użytkowego  przy

ul. Plac Ratuszowy 1

1.   Przetarg na lokale użytkowe ogłasza Przedsiębiorstwo Komunalne wywieszając najpóźniej 14 dni przed przetargiem ogłoszenie. W ogłoszeniu należy podać lokalizację lokalu, powierzchnię, cenę wywoławczą, wysokość wadium oraz termin (datę, godzinę) i miejsce przetargu.

2.   Ogłoszenie winno być dostarczone do Referatu Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa Urzędu Miasta i być wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz, na tablicach ogłoszeń w mieście.

3.   Skład Komisji Przetargowej : Katarzyna Koc – Kierownik ZGM.- przewodniczący komisji, Mariusz Michnowski – przedstawiciel Urzędu Miasta, Barbara Brzozowska – Administrator ZGM.

4.   Cena wywoławcza – 26,74 zł (netto)/m2  + obowiązujący VAT

5.   Przed przetargiem prowadzący przetarg przedstawia zebranym komisję przetargową, odczytuje niniejsze warunki szczegółowe przetargu oraz ustala z uczestnikami minimalny postęp wzrostu licytacji ceny nie mniejszy niż 0,10 zł.

6.   Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za najem lokalu  w PLN za 1 m2.

7.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

8.   Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

BANK  PEKAO S.A. 55 1240 5211 1111 0000 4924 5437

nie później niż do dnia 10.04.2024 r. do godz. 15.00

Działalność ta nie może być działalnością uciążliwa dla otoczenia

9.   Z przetargu sporządza się protokół zaznaczając każdą zgłaszaną cenę.

10. Przetarg uważa się za ważny jeżeli nastąpiło minimum 1 „przebicie” ceny wywoławczej.

11. Umowa zostanie podpisana z tą osobą (podmiotem gospodarczym), która zaoferuje najwyższą cenę i spełni warunki zawarte w ogłoszeniu i niniejszych „warunkach szczegółowych”. Umowa zostanie zawarta z dniem wyprowadzenia się poprzedniego użytkownika i protokolarnego przekazania lokalu.

12. Ustalona w wyniku przetargu umowna wysokość czynszu będzie, raz w roku od 1 marca weryfikowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podanych przez Prezesa GUS–u bez konieczności uzgodnienia z najemcami – wystarcza powiadomienie. Warunek ten będzie wpisany do umowy.

13. Oprócz czynszu najemca będzie ponosił opłaty za energię elektryczną wg wskazań licznika.

14. Opłaty podatku od nieruchomości najemca będzie dokonywał w kasie Urzędu Miasta.

15. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w części lub całości w ciągu 3 dni od przeprowadzenia przetargu.

Bielsk Podlaski, dn. 27.03.2024 r.

Ogłoszenia