Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr L/259/06
Rady Miasta Bielsk Podlaski
31 stycznia 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 85 poz. 729) Rada Miasta uchwala, co następuje: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I
Postanowienia ogólne:

§ 1 1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Bielsk Podlaski.
1.2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:
2.1) „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.);
2.2.) „Umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:
a. umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
b. umowa o zaopatrzenie w wodę,
c. umowa o odprowadzanie ścieków
2.3.) „Odbiorca” – odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy
2.4.) „Przedsiębiorstwo” – przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.
§ 2.1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Zarządu Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23.10.2002 r. znak Gk.6225-26/02.
2.2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej Umowy zawartej z Odbiorcą.

Rozdział II
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3 Poziom świadczonych usług Przedsiębiorstwa w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa zezwolenie, o którym mowa w § 2 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 4.1. Minimalną ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków określa umowa zawierana przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą.
4.2. Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203
z 2002 r., poz. 1718).
4.3. Dopuszczalne zanieczyszczenie ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1108).
§ 5 Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:
2.1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny;
2.2) zapewnia w posiadanej sieci ciśnienie wody o wielkości wynikającej ze zdolności urządzeń wodociągowych;
2.3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, warunkami przyłączenia nieruchomości w ilości określonej w dokumentacji technicznej i warunkach przyłączenia;
2.4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami i określonymi przez przedsiębiorstwo wskaźnikami;
2.5) zapewnia spełnianie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu;
2.6) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy;
2.7) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy;
2.8) buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;
2.9) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy;
2.10) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierzy do czasowego korzystania oraz wodomierzy do celów p.poż.;
2.11) informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przynajmniej raz w kwartale w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej www.pkbielsk.pl
§ 6 Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności Przedsiębiorstwa a w szczególności:
2.1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w warunkach przyłączenia nieruchomości;
2.2) użytkując wewnętrzną instalacją wodociągową w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z intalacji centralnego ogrzewania;
2.3) zabezpieczając, przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny lub skutkami niskich temperatur;
2.4) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
2.5) informując Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;
2.6) umożliwiając osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu;
2.7) zawiadamiając Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby;
2.8) informując pisemnie Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości;
2.9) niezwłocznie powiadamiając Przedsiębiorstwo o zaistniałych awariach przyłączy;
2.10) usuwając niezwłocznie awarię na przyłączu będącym w jego posiadaniu;
2.11) zapewniając niezawodne działanie posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie;
2.12) powiadamiając Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;
2.13) nie dokonując zmian usytuowania wodomierza głównego bez zgody Przedsiębiorstwa;
2.14) montując i utrzymując antyskażeniowe zawory zwrotne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2.15) niezwłocznie informując Przedsiębiorstwo o poborze wody z własnych ujęć oraz z innych źródeł niż urządzenia wodociągowe Przedsiębiorstwa i opomiarować jej pobór na własny koszt w celu prawidłowego ustalania przez Przedsiębiorstwo opłat za odprowadzanie ścieków.

Rozdział III
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

§ 7.1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawarcia Umowy na pisemny wniosek przyszłego Odbiorcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia.
7.2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości.
§ 8.1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasady usuwania awarii.
8.2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu Odbiorcy, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
8.3. Umowa określa miejsce wykonania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.
§ 9.1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
9.2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 ma zawierać:
2.1) określenie wszystkich osób korzystających z lokali w danym budynku, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzona własnoręcznym podpisem;
2.2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic wskazań miedzy wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat;
9.3 Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w umowie.
§10.1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.
10.2 Zmiana treści umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.
10.3 Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.
10.4 Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem jednej ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od umowy.
10.5 Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
10.6 Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony,utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia.
§11 1. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.
11.2. Z odbiorcami korzystającymi zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
11.3 W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przedsiębiorstwa skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym odbiorcą z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych.

Rozdział IV
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

§ 12.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
12.2. Pzedsiębiorstwo ogłasza taryfę na:
2.1)słupach ogłoszeń na terenie miasta;
2.2) tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Przedsiębiorstwa;
2.3) stronie internetowej Przedsiębiorstwa www.pkbielsk.pl
2.4) w prasie lokalnej;
w terminie określonym w art.24 ust.7 lub 9 ustawy.
§13.1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
13.2 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody ustalone na podstawie właściwego rozporządzenia.
13.3 W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych na wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy przy punktach czerpalnych.
13.4 Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilości wody pobranej. Ilość wody pobranej jest równa ilości wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo z uwzględnieniem ilości poboru wody z innych źródeł ustalonej na podstawie wskazań wodomierzy.
13.5 W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego za wodomierzem głównym na koszt Odbiorcy.
13.6 W przypadku stwierdzenia, iż woda pobierana przez dodatkowy wodomierz określający ilość wody bezpowrotnie zużytej jest przez Odbiorcę odprowadzana częściowo lub w całości do kanalizacji, Przedsiębiorstwo zaprzestaje odczytów dodatkowego wodomierza i uwzględniania ich w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków.
§ 14.1. Okres rozliczeniowy dla Odbiorców będących osobami fizycznymi wynosi trzy miesiące. Dla pozostałych Odbiorców okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc.
14.2 Strony określą w umowie skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
14.3 Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
14.4 Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo w terminach określonych w fakturach, nie krótszych niż 14 dni.
14.5 W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy, zwrócona w terminie 14 dni od złożenia pisemne go wniosku w tej sprawie.
§ 15. Za oczyszczanie ścieków przemysłowych o parametrach przekraczających określone w załączniku do umowy, Przedsiębiorstwo nalicza opłaty dodatkowe.

Rozdział V
Warunki przyłączenia do sieci, techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych oraz sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wykonanego przyłącza.

§ 16.1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci występuje do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zwanych dalej warunkami przyłączenia.
16.2 Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba będąca właścicielem lub posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 16.3 W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wydać warunki przyłączenia osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 17.1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:.
2.1) oznaczenie wnioskodawcy; 2.2) określenie
a) przeznaczenia i zapotrzebowania wody, b) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych Odbiorców usług również parametrów odprowadzanych ścieków,
2.3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:
a) powierzchnię użytkową, rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,
2.4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
Do wniosku o wydanie warunków przyłączenia, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
1)dokument potwierdzający własność lub inny tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis jej statusu w stosunku do nieruchomości;
2) aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 18.1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
18.2 Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.
18.3 Warunki przyłączenia określają w szczególności:
3.1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
3.2) miejsce i sposób zainstalowania wodomierza głównego;
3.3) maksymalną dobową ilość dostarczanej wody uwzględniając dane z wniosku Odbiorcy;
3.4) maksymalne ciśnienie wody w sieci wodociągowej w rejonie nieruchomości;
3.5) dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków, a w przypadku ścieków innych niż bytowe również ich dopuszczalne parametry;
3.6) termin ważności warunków przyłączenia.
18.4 Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych.
§ 19 Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków przyłączenia, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem§ 20.
§ 20 Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osoba umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu w/w umowy, Przedsiębiorstwo określi warunki przyłączenia.
§ 21 Warunkiem przystąpieniem do wykonywania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem w terminie 21 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków.
§ 22 Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, po spełnieniu warunków przyłączenia określonych przez Przedsiębiorstwo.
§ 23.1. Wniosek o przyłączenie do sieci powinien w szczególności zawierać:
2.1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy;
2.2) adres podłączanej nieruchomości;
2.3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);
2.4) formę,termin i sposób płatności za przyłączenie;
2.5) datę i podpis wnioskodawcy.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie załącza dokumentację techniczną przyłącza oraz kserokopie:
1) pozwolenia na zajęcie pasa drogowego;
2) projektu organizacji ruchu;
3) stanowiska Starostwa Powiatowego zezwalającego na wykonanie określonego przyłącza.
§ 24.1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z warunkami przyłączenia.
24.2 Przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo na koszt Odbiorcy.
24.3 Realizację budowy przyłączy oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzenia pomiarowego, określającego ilość odprowadzanych ścieków, zapewnia na własny koszt Odbiorca.
24.4 Jeżeli umowa nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych oraz instalacji i przyłączy kanalizacyjnych wraz z urządzeniami pomiarowymi.
24.5 Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie wraz z legalizacją obciąża Odbiorcę.
§ 25.1. Po wykonaniu przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne i czy przyłącze nadaje się do eksploatacji.
25.2 W celu zawarcia umowy Odbiorca dostarcza Przedsiębiorstwu:
2.1) mapę poinwentaryzacyjną przyłącza;
2.2) protokół odbioru przyłącza.

Rozdział VI
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

§ 26.1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
26.2 Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadamiania Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności, gdy:
2.1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków;
2.2.) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
26.3 O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno – remontowych oraz rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorców najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.
26.4 W przypadku gdyby przerwa, o której mowa w ust 3, trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody.
26.5 Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług oraz szkody powstałe na skutek zalania wodą lub ściekami, spowodowane:
5.1 wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wod-kan Odbiorcy
5.2 awarią instalacji i przyłączy będących własnością Odbiorcy;
5.3 brakiem przewidzianych przepisami prawa budowlanego urządzeń przeciwzalewowych na instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy.
§ 27 Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 Ustawy.

Rozdział VII
Standardy obsługi Odbiorców usług.Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 28.1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest niezwłocznie do udzielania na żądanie Odbiorów informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług.
28.2. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest niezwłocznie do udzielania na życzenie Odbiorcy informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim, informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.
§ 29.1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
29.2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są przez zainteresowanego na piśmie.
29.3 Przedsiębiorstwo powiadamia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 30 dni, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział VIII
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe.

§ 30. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 31. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski, Przedsiębiorstwem a jednostką straży pożarnej.
§ 32. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
§ 33. Należność za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje Urząd Miasta Bielsk Podlaski.

Rozdział IX
Przepisy końcowe.

§ 34. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póżn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. § 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. § 36. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVIII/262/02 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 września 2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 59 poz. 1321). Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Kondratiuk

UCHWAŁA NR LIII/303/10

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 31 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97 z 2010 r. Nr 47 poz. 278)) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr L/259/06 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 56, poz. 632) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 uchyla się ustęp 2 i 3;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

Za oczyszczanie ścieków przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa o parametrach przekraczających dopuszczalne wartości określone w taryfie, przedsiębiorstwo nalicza opłaty dodatkowe według zasad i stawek określonych w taryfie”;

3) uchyla się § 20.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Stepaniuk/p>

Ogłoszenia

Aktualności Aktualności firmy. Oferty pracy Ogłoszenia , poniedziałek, 03.06.2024

Oferta pracy: Pracownik do obsługi …

Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa ceremonii pogrzebowych. Wymagania: wysoka kultura osobista; dyspozycyjność; inne prace zlecone przez przełożonego. Oferujemy: • stabilne zatrudnienie …

Aktualności Ogłoszenia , poniedziałek, 20.05.2024

Informacja Zarządu z działalności PK …

Informacja Zarządu z działalności PK Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim za 2023 rok